Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen).

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren, mits de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn.
De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen, als u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Union Finance GmbH, Elsenfelder Straße 32, 63906 Erlenbach am Main, e-mailadres: kontakt@mymopp.de) via een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Redenen voor uitsluiting of annulering

Het recht op annulering is niet van toepassing op contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aangepast zijn aan de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht van opzegging vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.
- als de goederen zijn gebruikt of beschadigd

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

- Aan Union Finance GmbH, Elsenfelder Straße 32, 63906 Erlenbach am Main, e-mailadres: kontakt@mymopp.de :

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.